หน้าแรก

ปรัชญา  ปณิธาณ  วิสัยทัศน์ ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ทหารบก

banner2

ปรัชญา

ผลิตทหารวิทยาศาตร์ที่มีความรู้ ความชำนาญ พร้อมเผชิญเหตุด้าน คชรน.

ปณิธาน

มุ่งมั่น สร้างสรรค์ พัฒนากำลังพลของกองทัพให้มีสมรรถนะ พร้อมเผชิญภัยคุกคามด้าน เคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร์

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในการผลิตและพัฒนาทหารวิทยาศาสตร์ สู่ความเป็นเลิศด้าน เคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร์

ในการปฏิบัติการทางทหารให้เป็นมาตรฐานสากล

วัตถุประสงค์

 เพื่อพัฒนากำลังพลของกองทัพให้มีความรู้ความชำนาญด้าน คชรน.

เพื่อเป็นคลังความรู้ด้าน คชรน. ให้กองทัพ

เพื่อให้กำลังพลของกองทัพบก มีทักษะในการใช้และปรนนิบัติบำรุงยุทโธปกรณ์สายวิทยาศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ